พลตรี ธีระพงษ์ เย็นอุทก
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

พันเอก มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายบริหาร)


พันเอก ตุลธร นวพิตร
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายวิชาการ)