ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 1330 ประชุมการสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงานและกำลัวพลของ วทบ. เพื่อปรับปรุงแก้ไขเอกสารเล่มที่ 1 ก่อนส่งให้ สปช.ทบ. โดยมี รอง.ผบ.วทบ(ฝบห.) ณ ห้องประชุม 112
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 62 ส.ก.กานต์ มูสิกะ นศ. หลักสูตรหลักประจำที่ ชุดที่63 มอบสิ่งของสนับสนุนในงานกอล์ฟ ยศ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3/62 โดยมี รอง.ผบ.วทบ เป็นผู้รับมอบฯ ณ หน้าห้องรับรอง วทบ.