1.เรื่องนโยบายระดับชาติ
   1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.
   1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ-ความมั่นคง
   1.3 นโยบายของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ 1
   1.4. สรุปผลงานรัฐบาล 4 ปี ( รายงาน พ.ย. 61 )
   1.5. การดำเนินงานและนโยบายของ คสช
2.เรื่องทางทหาร
   2.1 สรุป แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.2.สรุป งาน กอ รมน ที่ ทบ รับผิดชอบ
   2.3.นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
        พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
   2.4.สรุป นโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.5.สรุป นโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
3.เรื่องสำคัญที่ควรรู้
   3.1.สรุปหลักการบริหาร
   3.2.สรุปศาสตร์พระราชา
   3.3.สรุปเทิดพระเกียรติ ร.10
   3.4.สรุปหนังสืออ่านเพื่อเป็นทหารอาชีพ