1.เรื่องนโยบายระดับชาติ
   1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.
   1.2 การดำเนินงานของรัฐบาลและนโยบาย
   1.3 การดำเนินงานและนโยบายของ คสช
   1.4. สรุปหัวข้อที่น่าสนใจ ส่วนที่ 1
   1.5. สรุปหัวข้อที่น่าสนใจ ส่วนที่ 2
2.เรื่องทางทหาร
   2.1 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.2.นโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.3.นโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.4.นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   2.5.กอ รมน ที่ ทบ รับผิดชอบ
   2.6. สรุปหัวข้อที่น่าสนใจ ส่วนที่ 1
   2.7. สรุปหัวข้อที่น่าสนใจ ส่วนที่ 2
3.เรื่องสำคัญที่ควรรู้
   3.1.ความรู้หลักการบริหาร
   3.2.ศาสตร์พระราชา / ร.9
   3.3.เทิดพระเกียรติ ร.10
   3.4.การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ
   3.5. สรุปหัวข้อที่น่าสนใจ ส่วนที่ 1
   3.6. สรุปหัวข้อที่น่าสนใจ ส่วนที่ 2