การปฎิบัติทดสอบความรู้ ผบ.กรม 1/62
1.เรื่องนโยบายระดับชาติ
   1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.
   1.2 การดำเนินงานของรัฐบาลและนโยบาย
   1.3 การดำเนินงานและนโยบายของ คสช
2.เรื่องทางทหาร
   2.1 แผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.2.นโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.3.นโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
   2.4.นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   2.5.กอ รมน ที่ ทบ รับผิดชอบ
3.เรื่องสำคัญที่ควรรู้
   3.1.ความรู้หลักการบริหาร
   3.2.ศาสตร์พระราชา / ร.9
   3.3.เทิดพระเกียรติ ร.10
   3.4.การอ่านเพื่อความเป็นทหารมืออาชีพ
   3.5.แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ ทบ. เดือน ต.ค. 61
   3.6.แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ ทบ. เดือน พ.ย. 61