งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 492 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
121
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
122
การพัฒนาประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32
123
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
124
การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดประสานการยิงสนับสนุนของทหาร ปืนใหญ่เพื่อสนับสนุนภารกิจการรบ อากาศ – พื้นดิน ที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
125
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 25
126
การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อพัสดุของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
127
การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศเพื่อให้เกิด การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
128
การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูฝึก นักศึกษาวิชาทหารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
129
การพัฒนาระบบการคัดเลือกกำลังสำรองซึ่งเชี่ยวชาญ ด้านไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการป้องกนัภัยคุกคาม ด้านไซเบอร์ของกองทัพบก
130
การพัฒนาระบบการซ่อมบารุงยานพาหนะสายขนส่ง ของกองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก
131
การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาในการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
132
การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวในโครงการ แหล่งข่าวประชาชนของหน่วยทหาร สังกัดกองทัพบก
133
การพัฒนาระบบจัดการกาลังพลของกองทัพภาคที่ 1
134
การพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ ของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เพื่อรองรับภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ในทศวรรษหน้า
135
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองทัพภาคที่ 2
136
การพัฒนาระบบส่งกาลังบารุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
137
การพัฒนาระบบส่งกาลังบารุงของกรมการทหารช่าง
138
การพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ 1
139
การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิทัลส่วนบุคคลกองทัพบก
140
การพัฒนารูปแบบการจัดการฝึก เพื่อบูรณาการงานฝึกของกองทัพบกโดยกระบวนการจัดเรียง (Defragment) และการจัดการใหม่ (Re-Management)
141
การพัฒนารูปแบบการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ กำลังพลกองทัพบกด้วยระบบแอปพลิเคชัน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
142
การพัฒนารูปแบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ตอบสนอง ต่อภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพบก
143
การพัฒนารูปแบบบันทึกด้านสุขภาพก าลังพลกองทัพบก ด้วยระบบแอพพลิเคชั่น
144
การพัฒนาศักยภาพการส่งกำลังบำรุงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
145
การพัฒนาศักยภาพของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกในทศวรรษหน้า
146
การพัฒนาศักยภาพทางไซเบอร์ ของกระทรวงกลาโหม
147
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
148
การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย ในแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3
149
การพัฒนาแนวทางการดำรงสภาพวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหาร ที่ทำหน้าที่สอนของกระทรวงกลาโหม
150
การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณตามแผนงานของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
151
การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ ในการบรรเทาภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ของกองทัพบก
152
การพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคพลเรือน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ของมณฑลทหารบกที่ 35 อย่างมีประสิทธิภาพ
153
การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหนว่ยทหารในพื้นที่ค่ายสุรนารี
154
การพัฒนาแนวทางในการดำเนินการขยายผลของงานวิจัย ด้านการดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธภิาพของชิ้นส่วนซ่อม ที่ใช้ในยุทโธปกรณ์ไปสู่สายการผลิตในกองทัพบก
155
การพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะ และขีดความสามารถหลักของนักรบพิเศษ
156
การพัฒนาแบบจำลองการจัดการฝึกทางทหาร กองพลทหารราบที่ 3
157
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
158
การพัฒนาโรงงานแบตเตอรี่ทหารเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
159
การรณรงค์ให้เด็กไทยบริโภคไข่ไก่
160
การรวบรวมประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี เพื่อส่งเสริมงานด้านกิจการพลเรือนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
161
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
162
การรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบกในการทำรัฐประหารกรณีศึกษา ก่อนและหลัง การทำรัฐประหารยุค คมช. และ ก่อนและหลังการทำรัฐประหารยุค คสช.
163
การลดการบุกรุกพื้นที่ฝึกของกองทัพภาคที่ 3
164
การลดข้อบกพร่องของหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ จากการตรวจกิจการทั่วไป ของกรมจเรทหารบก
165
การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
166
การวางแผนและพัฒนาระบบการฝึกวิชาชีพ ทหารกองประจาการก่อนปลดประจาการ
167
การศึกษาความคุ้มค่าการจัดหายานพาหนะสายขนส่งของกองทัพบกโดยวิธีเช่า
168
การศึกษาจีโนมของทหารกองประจาการเพื่อป้องกันโรคลมร้อน
169
การศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมดุริยางค์ทหารบกเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
170
การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน
171
การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน
172
การศึกษาระบบฐานข้อมูลสารเคมีอนัตรายส าหรับทหาร กรณีเข้าช่วยเหลือภัยพิบัติเกี่ยวกับสารเคมี
173
การศึกษาวิธีการวัดความเชื่อด้านความสามารถของกำลังพลกองทัพบกเพื่อการพัฒนากำลังพลอย่างยั่งยืน
174
การศึกษาสภาพแวดล้อมในการเกิดรัฐประหาร
175
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของชุมชนทหารในกองทัพบกอย่างเป็นระบบ
176
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพล ในกองการประชุมสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
177
การศึกษาแนวทางการใช้พรรณไม้ประกอบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
178
การส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่จัดหาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ หลักนิยมของกองทัพสหรัฐอเมริกา
179
การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
180
การส่งเสริมสุขภาพชายวัยทองเพื่อพัฒนากองทัพบกในอนาคต