งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 729 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
61
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
62
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ของกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
63
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์
64
การบริหารจัดการทรัพยากรของกองทพับก เพื่อใช้ในภารกิจการตรวจแพร่แปลกปลอม
65
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก
66
การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกับโคก หนอง นา โมเดล
67
การบริหารจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนยุทโธปกรณ์รถถัง แบบเดิมเป็นรถถัง VT-4 ของหน่วยกรมทหารม้าที่ 6
68
การบริหารจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงานของกองทัพบก
69
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( POST EXCHANGE : PX ) กองทัพภาคที่ 3
70
การบริหารจัดการองค์กรมีผลต่อความส าเร็จในภารกิจรักษาสันติภาพ ของกองทัพบก กรณีศึกษากองก าลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2
71
การบริหารจัดการเครื่องมือช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทหาร ศึกษากรณี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
72
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
73
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง
74
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง เพื่อสนับสนนุยุทธศาสตร์ชาติ
75
การบริหารจิตเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาทางทหาร
76
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
77
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างของกองทัพบก ให้เบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา
78
การบูรณาการงานด้านมวลชนของกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพบก
79
การบูรณาการหน่วยงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ของประเทศไทย เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
80
การปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบกในยุค Thailand 4.0
81
การปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของกองทัพไทย
82
การปฏิบัติงานการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
83
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาติ
84
การประยุกต์ใช้แนวคิดการสงครามที่ใช้เครือข่ายเปน็ศนูย์กลาง ในการปฏิบัติงานเผชิญภัยพิบัติของโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
85
การประสานความร่วมมือทางทหาร ในพื้นที่ชายแดน ไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2
86
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยทหารสังกัดกองทัพบก
87
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก
88
การประเมินพิกัดความสมบูรณ4ของร8างกายแบบองค4รวมในการคัดเลือก นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
89
การปรับกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
90
การปรับปรุงการจัดองค์กรของกระทรวงกลาโหมและการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์และหลักการบริหารธุรกิจ
91
การปรับปรุงการจัดองค์กรของกระทรวงกลาโหมและการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์และหลักการบริหารธุรกิจ
92
การปรับปรุงงานการสารวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกาลังพลของกองทัพบก
93
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของกองกาลังป้องกันชายแดน ด้าน สปป.ลาว เพื่อรองรับสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
94
การปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรร โครงการเริ่มใหม่ของกองทัพบก
95
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพบก
96
การปรับโครงสร้างกองพันทหารสื่อสารกองพลเพื่อสนับสนุนกำลังรบ ผสมเหล่าระดับกรมและสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบก
97
การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรมดุริยางค์ทหารบก
98
การปลูกจิตสำนึกสื่อมวลชน
99
การป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
100
การป้องกันอุบัติเหตุจากภารกิจบิน ของหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 กองทัพภาคที่ 3
101
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรมทหารราบที่ 29 ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
102
การป้องกันโรคหัวใจให้นายทหารสัญญาบัตร เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
103
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
104
การฝึกข้าราชการต ารวจส าหรับแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
105
การฝึกหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลเพิ่มขีดความสามารถกำลังพล สำรองของกองทัพบก
106
การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพกำลังพล ก่อนเข้าปฏิบัติงานภาคสนาม สำหรับกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้มาลาเรียตามเนวชายแดนไทย
107
การพัฒนากระบวนความคิดขั้นสูงเพื่อตอบสนองการปฏิบัติ ในสถานการณ์เคมี สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
108
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ
109
การพัฒนาการนำระบบการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงแบบดิจิทัลมาใช้ในการก่อสร้างของกรมยุทธโยธาทหารบก
110
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของฌาปนสถานกองทัพบก
111
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของฌาปนสถานกองทัพบก
112
การพัฒนาการบริการแพทย์ในสนามของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
113
การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
114
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารชั้นประทวน ในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
115
การพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของกองทัพบกในยุค 4.0
116
การพัฒนาการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
117
การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา
118
การพัฒนาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่เข้มแข็งของกองกำลังผาเมืองในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
119
การพัฒนาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของหน่วยฝึก/ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
120
การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของพลทหารกองประจำการ กองพลทหารม้าที่ 3