งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 627 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
61
การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกับโคก หนอง นา โมเดล
62
การบริหารจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนยุทโธปกรณ์รถถัง แบบเดิมเป็นรถถัง VT-4 ของหน่วยกรมทหารม้าที่ 6
63
การบริหารจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงานของกองทัพบก
64
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( POST EXCHANGE : PX ) กองทัพภาคที่ 3
65
การบริหารจัดการองค์กรมีผลต่อความส าเร็จในภารกิจรักษาสันติภาพ ของกองทัพบก กรณีศึกษากองก าลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2
66
การบริหารจัดการเครื่องมือช่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทหาร ศึกษากรณี บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
67
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
68
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง
69
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง เพื่อสนับสนนุยุทธศาสตร์ชาติ
70
การบริหารจิตเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาทางทหาร
71
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
72
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างของกองทัพบก ให้เบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา
73
การบูรณาการงานด้านมวลชนของกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพบก
74
การบูรณาการหน่วยงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ของประเทศไทย เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
75
การปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบกในยุค Thailand 4.0
76
การปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของกองทัพไทย
77
การปฏิบัติงานการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
78
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาติ
79
การประยุกต์ใช้แนวคิดการสงครามที่ใช้เครือข่ายเปน็ศนูย์กลาง ในการปฏิบัติงานเผชิญภัยพิบัติของโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
80
การประสานความร่วมมือทางทหาร ในพื้นที่ชายแดน ไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2
81
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยทหารสังกัดกองทัพบก
82
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก
83
การปรับกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
84
การปรับปรุงงานการสารวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกาลังพลของกองทัพบก
85
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของกองกาลังป้องกันชายแดน ด้าน สปป.ลาว เพื่อรองรับสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
86
การปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรร โครงการเริ่มใหม่ของกองทัพบก
87
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพบก
88
การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรมดุริยางค์ทหารบก
89
การปลูกจิตสำนึกสื่อมวลชน
90
การป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
91
การป้องกันอุบัติเหตุจากภารกิจบิน ของหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 กองทัพภาคที่ 3
92
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรมทหารราบที่ 29 ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
93
การป้องกันโรคหัวใจให้นายทหารสัญญาบัตร เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
94
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
95
การฝึกข้าราชการต ารวจส าหรับแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
96
การฝึกหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลเพิ่มขีดความสามารถกำลังพล สำรองของกองทัพบก
97
การพัฒนากระบวนความคิดขั้นสูงเพื่อตอบสนองการปฏิบัติ ในสถานการณ์เคมี สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
98
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ
99
การพัฒนาการนำระบบการสร้างแบบจำลองเสมือนจริงแบบดิจิทัลมาใช้ในการก่อสร้างของกรมยุทธโยธาทหารบก
100
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของฌาปนสถานกองทัพบก
101
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของฌาปนสถานกองทัพบก
102
การพัฒนาการบริการแพทย์ในสนามของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
103
การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
104
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารชั้นประทวน ในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
105
การพัฒนาการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
106
การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา
107
การพัฒนาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่เข้มแข็งของกองกำลังผาเมืองในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
108
การพัฒนาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของหน่วยฝึก/ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
109
การพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ
110
การพัฒนาการใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับกองทัพบกไทย
111
การพัฒนากาลังพลสารองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีประสิทธิภาพของกองทัพบกไทย
112
การพัฒนากำลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย
113
การพัฒนากำลังพลบรรจุใหม่ที่มาจาก กองหนนุและพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2
114
การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ
115
การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลเหล่าทหารราบ ระดับหมวดปืนเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
116
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
117
การพัฒนาขีดความสามารถของกองพลทหารปืนใหญ่ และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของระบบค้นหาเป้าหมาย
118
การพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในการทำหน้าที่ครูฝึก ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง
119
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของทหารสารวัตรเพื่อสนับสนุนกองทัพบกต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่
120
การพัฒนาครูทหารใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามมาตรฐานกองทัพบก โดยกระบวนการสอนงาน (coaching) และปรึกษาดูแล (mentoring)