งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 492 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
61
การบริหารจัดการองค์กรมีผลต่อความส าเร็จในภารกิจรักษาสันติภาพ ของกองทัพบก กรณีศึกษากองก าลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2
62
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
63
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง
64
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง เพื่อสนับสนนุยุทธศาสตร์ชาติ
65
การบริหารจิตเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาทางทหาร
66
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
67
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างของกองทัพบก ให้เบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา
68
การบูรณาการงานด้านมวลชนของกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพบก
69
การบูรณาการหน่วยงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ของประเทศไทย เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
70
การปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบกในยุค Thailand 4.0
71
การปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของกองทัพไทย
72
การปฏิบัติงานการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
73
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชาติ
74
การประยุกต์ใช้แนวคิดการสงครามที่ใช้เครือข่ายเปน็ศนูย์กลาง ในการปฏิบัติงานเผชิญภัยพิบัติของโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
75
การประสานความร่วมมือทางทหาร ในพื้นที่ชายแดน ไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2
76
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยทหารสังกัดกองทัพบก
77
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก
78
การปรับกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
79
การปรับปรุงงานการสารวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกาลังพลของกองทัพบก
80
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของกองกาลังป้องกันชายแดน ด้าน สปป.ลาว เพื่อรองรับสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
81
การปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรร โครงการเริ่มใหม่ของกองทัพบก
82
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพบก
83
การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรมดุริยางค์ทหารบก
84
การปลูกจิตสำนึกสื่อมวลชน
85
การป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
86
การป้องกันอุบัติเหตุจากภารกิจบิน ของหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 กองทัพภาคที่ 3
87
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกรมทหารราบที่ 29 ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
88
การป้องกันโรคหัวใจให้นายทหารสัญญาบัตร เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
89
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
90
การฝึกข้าราชการต ารวจส าหรับแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
91
การฝึกหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลเพิ่มขีดความสามารถกำลังพล สำรองของกองทัพบก
92
การพัฒนากระบวนความคิดขั้นสูงเพื่อตอบสนองการปฏิบัติ ในสถานการณ์เคมี สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหาร เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
93
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ฯ
94
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของฌาปนสถานกองทัพบก
95
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของฌาปนสถานกองทัพบก
96
การพัฒนาการบริการแพทย์ในสนามของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
97
การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
98
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารชั้นประทวน ในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
99
การพัฒนาการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
100
การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา
101
การพัฒนาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่เข้มแข็งของกองกำลังผาเมืองในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
102
การพัฒนาการใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับกองทัพบกไทย
103
การพัฒนากาลังพลสารองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีประสิทธิภาพของกองทัพบกไทย
104
การพัฒนากำลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย
105
การพัฒนากำลังพลบรรจุใหม่ที่มาจาก กองหนนุและพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2
106
การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ
107
การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลเหล่าทหารราบ ระดับหมวดปืนเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
108
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
109
การพัฒนาขีดความสามารถของกองพลทหารปืนใหญ่ และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของระบบค้นหาเป้าหมาย
110
การพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในการทำหน้าที่ครูฝึก ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง
111
การพัฒนาครูทหารใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามมาตรฐานกองทัพบก โดยกระบวนการสอนงาน (coaching) และปรึกษาดูแล (mentoring)
112
การพัฒนาความพร้อมในการเผชิญกับสงครามพันทาง (Hybrid Warfare) ของหน่วยกรมทหารราบที่ 3
113
การพัฒนางานการฝึกและศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
114
การพัฒนางานด้านการส่งกาลังบารุงของกรมการทหารสื่อสาร
115
การพัฒนางานด้านความมั่นคงระดับกองอานวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
116
การพัฒนาต้นแบบคลินิกไตวายเรื้อรังอย่างสมาร์ท
117
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของประชาชนไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในพุทธศตวรรษที่ 26
118
การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของทหารในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
119
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กองพลทหารม้าที่ 1
120
การพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว มณฑลทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3