งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 348 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
61
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยทหารสังกัดกองทัพบก
62
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก
63
การปรับกระบวนการขอใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
64
การปรับปรุงงานการสารวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกาลังพลของกองทัพบก
65
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของกองกาลังป้องกันชายแดน ด้าน สปป.ลาว เพื่อรองรับสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
66
การปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดสรร โครงการเริ่มใหม่ของกองทัพบก
67
การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพบก
68
การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรมดุริยางค์ทหารบก
69
การปลูกจิตสำนึกสื่อมวลชน
70
การป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
71
การป้องกันอุบัติเหตุจากภารกิจบิน ของหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 กองทัพภาคที่ 3
72
การป้องกันโรคหัวใจให้นายทหารสัญญาบัตร เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
73
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
74
การฝึกข้าราชการต ารวจส าหรับแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
75
การฝึกหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลเพิ่มขีดความสามารถกำลังพล สำรองของกองทัพบก
76
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของฌาปนสถานกองทัพบก
77
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของฌาปนสถานกองทัพบก
78
การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
79
การพัฒนาการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
80
การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา
81
การพัฒนาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่เข้มแข็งของกองกำลังผาเมืองในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
82
การพัฒนาการใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับกองทัพบกไทย
83
การพัฒนากาลังพลสารองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีประสิทธิภาพของกองทัพบกไทย
84
การพัฒนากำลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย
85
การพัฒนากำลังพลบรรจุใหม่ที่มาจาก กองหนนุและพลเรือนของกองทัพภาคที่ 2
86
การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ
87
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
88
การพัฒนาขีดความสามารถของกองพลทหารปืนใหญ่ และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของระบบค้นหาเป้าหมาย
89
การพัฒนาครูทหารใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามมาตรฐานกองทัพบก โดยกระบวนการสอนงาน (coaching) และปรึกษาดูแล (mentoring)
90
การพัฒนางานการฝึกและศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
91
การพัฒนางานด้านการส่งกาลังบารุงของกรมการทหารสื่อสาร
92
การพัฒนางานด้านความมั่นคงระดับกองอานวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
93
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของประชาชนไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในพุทธศตวรรษที่ 26
94
การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของทหารในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
95
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กองพลทหารม้าที่ 1
96
การพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว มณฑลทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
97
การพัฒนาประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32
98
การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดประสานการยิงสนับสนุนของทหาร ปืนใหญ่เพื่อสนับสนุนภารกิจการรบ อากาศ – พื้นดิน ที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
99
การพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อพัสดุของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
100
การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศเพื่อให้เกิด การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
101
การพัฒนาระบบการคัดเลือกกำลังสำรองซึ่งเชี่ยวชาญ ด้านไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการป้องกนัภัยคุกคาม ด้านไซเบอร์ของกองทัพบก
102
การพัฒนาระบบการซ่อมบารุงยานพาหนะสายขนส่ง ของกองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก
103
การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาในการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
104
การพัฒนาระบบจัดการกาลังพลของกองทัพภาคที่ 1
105
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองทัพภาคที่ 2
106
การพัฒนาระบบส่งกาลังบารุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
107
การพัฒนาระบบส่งกาลังบารุงของกรมการทหารช่าง
108
การพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ 1
109
การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิทัลส่วนบุคคลกองทัพบก
110
การพัฒนารูปแบบการจัดการฝึก เพื่อบูรณาการงานฝึกของกองทัพบกโดยกระบวนการจัดเรียง (Defragment) และการจัดการใหม่ (Re-Management)
111
การพัฒนารูปแบบบันทึกด้านสุขภาพก าลังพลกองทัพบก ด้วยระบบแอพพลิเคชั่น
112
การพัฒนาศักยภาพของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกในทศวรรษหน้า
113
การพัฒนาศักยภาพทางไซเบอร์ ของกระทรวงกลาโหม
114
การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมาย ในแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3
115
การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณตามแผนงานของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
116
การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหนว่ยทหารในพื้นที่ค่ายสุรนารี
117
การพัฒนาแนวทางในการดำเนินการขยายผลของงานวิจัย ด้านการดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธภิาพของชิ้นส่วนซ่อม ที่ใช้ในยุทโธปกรณ์ไปสู่สายการผลิตในกองทัพบก
118
การพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะ และขีดความสามารถหลักของนักรบพิเศษ
119
การพัฒนาโรงงานแบตเตอรี่ทหารเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
120
การรณรงค์ให้เด็กไทยบริโภคไข่ไก่