งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 729 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังประจำถิ่นในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตอบสนอง ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
2
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพภาคที่ 3
3
แนวทางการขยายผลการฝึก หลักสูตร จิตอาสา 904 ให้กับ ทหารกองประจำการ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4
4
กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังพลบรรจุใหม่ มณฑลทหารบกที่ 24
5
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาวิทยาลัยการทัพบกสู่ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างนักยุทธศาสตร์เพื่อรองรับนโยบายด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6
กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บนพื้นฐานมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไบล์ดริจ และ พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
7
กระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ของหน่วย/เหล่าทหารม้าปัจจุบัน ในภารกิจการป้องกันประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
8
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
9
กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
11
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
12
กองทัพบกกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง
13
กองทัพภาคที่ 3 กับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
14
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่:กรณีศึกษาการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15
การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังเหตุการณ์ 911
16
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
17
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
18
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
19
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
20
การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
21
การจัดการความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
22
การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนกองทัพบก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
23
การจัดการความเสี่ยงด้านความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
24
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
25
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
26
การจัดการระบบการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก
27
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
28
การจัดการศึกษาโดยวิธีจำลองสถานการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการรบสำหรับกำลังพลกองทัพบก
29
การจัดการสาธารณภัยพื้นที่ทางทะเล ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนัทบุรีและตราด
30
การจัดการสื่อสารร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติของมณฑลทหารบกที่ 17 กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
31
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของทหารเสนารักษ์ที่อยู่หน่วยรบ
32
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
33
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
34
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
35
การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) สำหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านยาเสพติด
36
การดาเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1
37
การดำเนินการของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
38
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
39
การดำเนินงานสถานกักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
40
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
41
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
42
การตอบสนองต่อปัญหาอุทกภัยของระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
44
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
45
การทำความเข้าใจกับกลุ่มสมาชิกผู้ปฏิบัติการ (RKK) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
46
การน้อมน าแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองก าลงับูรพา ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
47
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
48
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
49
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
50
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
51
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
52
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
53
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการป้องกันฐานบินในยุคไทยแลนด์ 4.0
54
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ คลังสงิ่อุปกรณ์สายช่าง
55
การบริหารงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกองทัพบก ในทศวรรษ 2020 (พ.ศ.2563-2572)
56
การบริหารจัดการกระสุนมูลฐานของหน่วยทหารในสงักดักองทัพบก กรณีศึกษากองทัพภาคที่1
57
การบริหารจัดการกองอำนวยการก่อสร้างสำหรับกองทพัภาคที่ 1
58
การบริหารจัดการการฝึกอบรมนักเรยีนวิวฒัน์พลเมือง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภยัทางอากาศกองทพับกที่ 1 ประจําพื้นที่ภาคกลาง
59
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ายเปรมติณสูลานนท์
60
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน