งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 627 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังประจำถิ่นในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตอบสนอง ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
2
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพภาคที่ 3
3
แนวทางการขยายผลการฝึก หลักสูตร จิตอาสา 904 ให้กับ ทหารกองประจำการ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4
4
กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังพลบรรจุใหม่ มณฑลทหารบกที่ 24
5
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาวิทยาลัยการทัพบกสู่ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างนักยุทธศาสตร์เพื่อรองรับนโยบายด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6
กระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ของหน่วย/เหล่าทหารม้าปัจจุบัน ในภารกิจการป้องกันประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
7
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
8
กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
10
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
11
กองทัพบกกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง
12
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่:กรณีศึกษาการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13
การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังเหตุการณ์ 911
14
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
15
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
16
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
17
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
18
การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
19
การจัดการความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
20
การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนกองทัพบก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
21
การจัดการความเสี่ยงด้านความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
22
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
23
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
24
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
25
การจัดการศึกษาโดยวิธีจำลองสถานการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการรบสำหรับกำลังพลกองทัพบก
26
การจัดการสาธารณภัยพื้นที่ทางทะเล ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนัทบุรีและตราด
27
การจัดการสื่อสารร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติของมณฑลทหารบกที่ 17 กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
28
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของทหารเสนารักษ์ที่อยู่หน่วยรบ
29
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
30
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
31
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
32
การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) สำหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านยาเสพติด
33
การดาเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1
34
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
35
การดำเนินงานสถานกักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
36
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
37
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
38
การตอบสนองต่อปัญหาอุทกภัยของระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
40
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
41
การทำความเข้าใจกับกลุ่มสมาชิกผู้ปฏิบัติการ (RKK) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
42
การน้อมน าแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองก าลงับูรพา ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
43
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
44
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
45
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
46
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
47
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
48
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
49
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการป้องกันฐานบินในยุคไทยแลนด์ 4.0
50
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ คลังสงิ่อุปกรณ์สายช่าง
51
การบริหารจัดการกระสุนมูลฐานของหน่วยทหารในสงักดักองทัพบก กรณีศึกษากองทัพภาคที่1
52
การบริหารจัดการกองอำนวยการก่อสร้างสำหรับกองทพัภาคที่ 1
53
การบริหารจัดการการฝึกอบรมนักเรยีนวิวฒัน์พลเมือง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภยัทางอากาศกองทพับกที่ 1 ประจําพื้นที่ภาคกลาง
54
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ายเปรมติณสูลานนท์
55
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
56
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
57
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ของกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
58
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์
59
การบริหารจัดการทรัพยากรของกองทพับก เพื่อใช้ในภารกิจการตรวจแพร่แปลกปลอม
60
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก