งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 492 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังประจำถิ่นในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตอบสนอง ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
2
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพภาคที่ 3
3
แนวทางการขยายผลการฝึก หลักสูตร จิตอาสา 904 ให้กับ ทหารกองประจำการ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4
4
กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังพลบรรจุใหม่ มณฑลทหารบกที่ 24
5
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาวิทยาลัยการทัพบกสู่ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างนักยุทธศาสตร์เพื่อรองรับนโยบายด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6
กระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ของหน่วย/เหล่าทหารม้าปัจจุบัน ในภารกิจการป้องกันประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
7
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
8
กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
10
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
11
กองทัพบกกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง
12
การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังเหตุการณ์ 911
13
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
14
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
15
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
16
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
17
การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
18
การจัดการความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
19
การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนกองทัพบก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
20
การจัดการความเสี่ยงด้านความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
21
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
22
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
23
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
24
การจัดการศึกษาโดยวิธีจำลองสถานการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการรบสำหรับกำลังพลกองทัพบก
25
การจัดการสาธารณภัยพื้นที่ทางทะเล ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนัทบุรีและตราด
26
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของทหารเสนารักษ์ที่อยู่หน่วยรบ
27
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
28
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
29
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
30
การดาเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1
31
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
32
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
33
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
34
การตอบสนองต่อปัญหาอุทกภัยของระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
36
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
37
การทำความเข้าใจกับกลุ่มสมาชิกผู้ปฏิบัติการ (RKK) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
38
การน้อมน าแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองก าลงับูรพา ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
39
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
40
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
41
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
42
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
43
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
44
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
45
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการป้องกันฐานบินในยุคไทยแลนด์ 4.0
46
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ คลังสงิ่อุปกรณ์สายช่าง
47
การบริหารจัดการกระสุนมูลฐานของหน่วยทหารในสงักดักองทัพบก กรณีศึกษากองทัพภาคที่1
48
การบริหารจัดการกองอำนวยการก่อสร้างสำหรับกองทพัภาคที่ 1
49
การบริหารจัดการการฝึกอบรมนักเรยีนวิวฒัน์พลเมือง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภยัทางอากาศกองทพับกที่ 1 ประจําพื้นที่ภาคกลาง
50
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ายเปรมติณสูลานนท์
51
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
52
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
53
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ของกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
54
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์
55
การบริหารจัดการทรัพยากรของกองทพับก เพื่อใช้ในภารกิจการตรวจแพร่แปลกปลอม
56
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก
57
การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกับโคก หนอง นา โมเดล
58
การบริหารจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนยุทโธปกรณ์รถถัง แบบเดิมเป็นรถถัง VT-4 ของหน่วยกรมทหารม้าที่ 6
59
การบริหารจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงานของกองทัพบก
60
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( POST EXCHANGE : PX ) กองทัพภาคที่ 3