งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 678 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังประจำถิ่นในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อตอบสนอง ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
2
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพภาคที่ 3
3
แนวทางการขยายผลการฝึก หลักสูตร จิตอาสา 904 ให้กับ ทหารกองประจำการ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4
4
กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังพลบรรจุใหม่ มณฑลทหารบกที่ 24
5
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาวิทยาลัยการทัพบกสู่ความเป็นเลิศ ด้านการสร้างนักยุทธศาสตร์เพื่อรองรับนโยบายด้านความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6
กระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ของหน่วย/เหล่าทหารม้าปัจจุบัน ในภารกิจการป้องกันประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
7
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
8
กลยุทธ์การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
10
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
11
กองทัพบกกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง
12
กองทัพภาคที่ 3 กับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
13
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่:กรณีศึกษาการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14
การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังเหตุการณ์ 911
15
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
16
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
17
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
18
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
19
การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
20
การจัดการความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
21
การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนกองทัพบก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
22
การจัดการความเสี่ยงด้านความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
23
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
24
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
25
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
26
การจัดการศึกษาโดยวิธีจำลองสถานการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการรบสำหรับกำลังพลกองทัพบก
27
การจัดการสาธารณภัยพื้นที่ทางทะเล ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนัทบุรีและตราด
28
การจัดการสื่อสารร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติของมณฑลทหารบกที่ 17 กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
29
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการแพทย์ฉุกเฉินของทหารเสนารักษ์ที่อยู่หน่วยรบ
30
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
31
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
32
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
33
การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) สำหรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านยาเสพติด
34
การดาเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1
35
การดำเนินการของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
36
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
37
การดำเนินงานสถานกักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
38
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
39
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
40
การตอบสนองต่อปัญหาอุทกภัยของระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
42
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
43
การทำความเข้าใจกับกลุ่มสมาชิกผู้ปฏิบัติการ (RKK) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
44
การน้อมน าแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองก าลงับูรพา ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
45
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
46
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
47
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
48
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
49
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
50
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
51
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการป้องกันฐานบินในยุคไทยแลนด์ 4.0
52
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ คลังสงิ่อุปกรณ์สายช่าง
53
การบริหารจัดการกระสุนมูลฐานของหน่วยทหารในสงักดักองทัพบก กรณีศึกษากองทัพภาคที่1
54
การบริหารจัดการกองอำนวยการก่อสร้างสำหรับกองทพัภาคที่ 1
55
การบริหารจัดการการฝึกอบรมนักเรยีนวิวฒัน์พลเมือง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภยัทางอากาศกองทพับกที่ 1 ประจําพื้นที่ภาคกลาง
56
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ายเปรมติณสูลานนท์
57
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
58
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
59
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ของกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
60
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์