งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 348 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพภาคที่ 3
2
แนวทางการขยายผลการฝึก หลักสูตร จิตอาสา 904 ให้กับ ทหารกองประจำการ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารราบที่ 4
3
กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังพลบรรจุใหม่ มณฑลทหารบกที่ 24
4
กระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ของหน่วย/เหล่าทหารม้าปัจจุบัน ในภารกิจการป้องกันประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก
5
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
6
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
7
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
8
การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังเหตุการณ์ 911
9
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
10
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
11
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
12
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
13
การจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)
14
การจัดการความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
15
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
16
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
17
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
18
การจัดการสาธารณภัยพื้นที่ทางทะเล ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนัทบุรีและตราด
19
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
20
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
21
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
22
การดาเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1
23
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
24
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
25
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
26
การตอบสนองต่อปัญหาอุทกภัยของระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
28
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
29
การทำความเข้าใจกับกลุ่มสมาชิกผู้ปฏิบัติการ (RKK) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
30
การน้อมน าแนวพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองก าลงับูรพา ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
31
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
32
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
33
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
34
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
35
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
36
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
37
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการป้องกันฐานบินในยุคไทยแลนด์ 4.0
38
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ คลังสงิ่อุปกรณ์สายช่าง
39
การบริหารจัดการกระสุนมูลฐานของหน่วยทหารในสงักดักองทัพบก กรณีศึกษากองทัพภาคที่1
40
การบริหารจัดการกองอำนวยการก่อสร้างสำหรับกองทพัภาคที่ 1
41
การบริหารจัดการการฝึกอบรมนักเรยีนวิวฒัน์พลเมือง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองของ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภยัทางอากาศกองทพับกที่ 1 ประจําพื้นที่ภาคกลาง
42
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ายเปรมติณสูลานนท์
43
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
44
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
45
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ของกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
46
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์
47
การบริหารจัดการทรัพยากรของกองทพับก เพื่อใช้ในภารกิจการตรวจแพร่แปลกปลอม
48
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก
49
การบริหารจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนยุทโธปกรณ์รถถัง แบบเดิมเป็นรถถัง VT-4 ของหน่วยกรมทหารม้าที่ 6
50
การบริหารจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงด้านพลังงานของกองทัพบก
51
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( POST EXCHANGE : PX ) กองทัพภาคที่ 3
52
การบริหารจัดการองค์กรมีผลต่อความส าเร็จในภารกิจรักษาสันติภาพ ของกองทัพบก กรณีศึกษากองก าลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2
53
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
54
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง
55
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง เพื่อสนับสนนุยุทธศาสตร์ชาติ
56
การบริหารจิตเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาทางทหาร
57
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
58
การบูรณาการหน่วยงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ของประเทศไทย เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
59
การปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของกองทัพไทย
60
การประยุกต์ใช้แนวคิดการสงครามที่ใช้เครือข่ายเปน็ศนูย์กลาง ในการปฏิบัติงานเผชิญภัยพิบัติของโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3