ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
       
  ประกวดราคาจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ. หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 66 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศวิทยาลัยการทัพบก
การคัดเลือกผู้ประกอบการ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 66  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๕ เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก
การจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานในพื้นที่ภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศวิทยาลัยการทัพบก
การคัดเลือกผู้ประกอบการ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 65  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ปรับปรุงตำราด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
สป. ปรับปรุงตำรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม