ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
       
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ปรับปรุงตำราด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
สป. ปรับปรุงตำรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาจ้าง
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ จว.น.ม., จว.ข.ก., จว.อ.ด., จว.ม.ด. และ จว.อ.บ.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การจัดซื้อ สป.ปรับปรุงตำรา  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 65 เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ จว.น.ม.,จว.ข.ก.,จว.ม.ด.และ จว.อ.บ.  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๕ เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศวิทยาลัยการทัพบก
การคัดเลือกผู้ประกอบการ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 65  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วิทยาลัยการทัพบก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม