พ.อ. ฉกาจ ขันตี
อาจารย์อำนวยการส่วนอำนวยการศึกษา วทบ.


พ.อ.นิพนธ์ บุญศิริ
ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.


พ.อ. ประภาส แก้วศรีงาม
ฝสธ. ประจำ วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่
กปศ.สอศ.วทบ.


พ.อ. สินสมุทร์ จันทรเนตร
อาจารย์อำนวยการ สมย.วทบ.


พ.อ. ธัชกร ภูวพัฒนดล
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สมย.วทบ.


พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาการเมือง
สมย.วทบ.


พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
อาจารย์ประจำกอง สมย.วทบ.


พ.อ. ชนะชัย พลเตชา
อาจารย์อำนวยการ สยผ.วทบ.


พ.อ. พิชชญาณ พวงทอง
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการส่วน
สมย.วทบ.


พ.อ. ชุติเทพ ราชสีหา
อาจารย์ประจำกอง สยผ.วทบ.


พ.อ. ภรัถ เทียนทองดี
ช่วยราชการ วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่ สยผ.วทบ.


พ.อ. ตุลธร นวพิตร
อาจารย์อำนวยการ สวบ.วทบ.


พ.อ. ปริญญา ฉายะพงษ์
อาจารย์หัวหน้ากองการวิจัยและพัฒนา
สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ฐิติยา จันทวุฒิ
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาการบริหาร
สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ศศพินธุ์ โรจนธรรม
ช่วยราชการ วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ที่
สวบ.วทบ.