พ.อ.สิริพงศ์ พชรกนกกุล
อาจารย์อำนวยการส่วนอำนวยการศึกษา วทบ.


พ.อ.ฉกาจ ขันตี
อาจารย์อำนวยการส่วนวิชา
ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์


พ.อ.สินสมุทร จันทรเนตร
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการ สมย.วทย


พ.อ.ธัชกร ภูวพัฒนดล
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สมย.วทบ.


พ.อ.รัฐนันทน์ รถทอง
อาจารย์หัวหน้ากอง
วิชาสังคมจิตวิทยา สมย.วทบ.


พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
อาจารย์ประจำกอง สมย.วทบ.


พ.อ.ตุลธร นวพิตร
อาจารย์อำนวยการ สยผ.วทบ.


พ.อ.พิชชญาณ พวงทอง
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการส่วน
สมย.วทบ.


พ.อ.วีรชาติ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์อำนวยการส่วน สวบ.วทบ.


พ.อ.ปริญญา ฉายะพงษ์
อาจารย์หัวหน้ากอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ฐิติยา จันทวุฒิ
อาจารย์หัวหน้ากอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.