พ.อ. ฉกาจ ขันตี
อาจารย์อำนวยการส่วนอำนวยการศึกษา วทบ.


พ.อ. สมพงษ์ ใจจา
ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.


พ.อ. ประภาส แก้วศรีงาม
ฝสธ. ประจำ วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่
กปศ.สอศ.วทบ.


พ.อ. สมชาย คำสด
ฝสธ.ประจำ วทบ.


พ.อ.สินสมุทร์ จันทรเนตร
อจ.อก.สมย.วทบ.


พ.อ. ธัชกร ภูวพัฒนดล
รอง ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ สมย.วทบ.


พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาการเมือง
สมย.วทบ.


พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
อาจารย์ประจำกอง สมย.วทบ.


พ.อ. ชนะชัย พลเตชา
อาจารย์อำนวยการ สยผ.วทบ.


พ.อ. พิชชญาณ พวงทอง
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการส่วน
สมย.วทบ.


พ.อ. ชุติเทพ ราชสีหา
อาจารย์ประจำกอง สยผ.วทบ.


พ.อ. ภรัถ เทียนทองดี
ช่วยราชการ วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่ สยผ.วทบ.


พ.อ.นิพนธ์ บุญศิริ
อาจารย์อำนวยการ สวบ.วทบ.


พ.อ. ปริญญา ฉายะพงษ์
ผช.อจ.อก.สมย.วทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ฐิติญา จันทวุฒิ
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาการบริหาร
สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ศศพินธุ์ วัชรธรรม
ช่วยราชการ วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ที่
สวบ.วทบ.


พ.อ.ปองภพ พุ่มพวง
ผช.อจ.อก.สอศ.วทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ หก.กธก.วทบ.


พ.อ.สุเทพ ยังยืน
หก.กสน.วทบ.