พ.อ.สิริพงศ์ พชรกนกกุล
อาจารย์อำนวยการส่วนอำนวยการศึกษา วทบ.


พ.อ.สมชาย คำสด
ผช.อจ.อก.สอศ.วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ หก.กธก.ฯ วทบ.


พ.อ.ปองภพ พุ่มพวง
รอง ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.


พ.อ.ฉกาจ ขันตี
อาจารย์อำนวยการส่วนวิชา
ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์


พ.อ.สินสมุทร จันทรเนตร
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการ สมย.วทย


พ.อ.ธัชกร ภูวพัฒนดล
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สมย.วทบ.


พ.อ.รัฐนันทน์ รถทอง
อาจารย์หัวหน้ากอง
วิชาสังคมจิตวิทยา สมย.วทบ.


พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
อาจารย์ประจำกอง สมย.วทบ.


พ.อ.ตุลธร นวพิตร
อาจารย์อำนวยการ สยผ.วทบ.


พ.อ.พิชชญาณ พวงทอง
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการส่วน
สมย.วทบ.


พ.อ.ชุติเทพ ราชสีหา
อาจารย์ประจำกอง สยผ.วทบ.


พ.อ.วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์อำนวยการส่วน สวบ.วทบ.


พ.อ.ปริญญา ฉายะพงษ์
อาจารย์หัวหน้ากอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ฐิติยา จันทวุฒิ
อาจารย์หัวหน้ากอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ศศพินธ์ุ โรจนธรรม
ช่วยราชการ วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ที่ สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ลักษมบูล บุญคง
ช่วยราชการ วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ที่ สมย.วทบ.


พ.อ.ชนะชัย พลเตชา
ฝสธ.วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ที่ สยผ.วทบ.