พ.อ. นิพนธ์ บุญศิริ
อาจารย์อำนวยการส่วนอำนวยการศึกษา วทบ.


พ.อ. สมพงษ์ ใจจา
ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.


พ.อ. พิชชญาณ พวงทอง
ฝสธ.ประจำ วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่ สยผ.วทบ.


พ.อ. สมชาย คำสด
ฝสธ.ประจำ วทบ.


พ.อ.สินสมุทร์ จันทรเนตร
อจ.อก.สมย.วทบ.


พ.อ. ธัชกร ภูวพัฒนดล
รอง ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาการเมือง
สมย.วทบ.


พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
อาจารย์ประจำกอง สมย.วทบ.


พ.อ. ชนะชัย พลเตชา
อจ.อก.สยผ.วทบ.


พ.อ. ปริญญา ฉายะพงษ์
ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการส่วน
สมย.วทบ.


พ.อ. ชุติเทพ ราชสีหา
อาจารย์ประจำกอง สยผ.วทบ.


พ.อ. ประภาส แก้วศรีงาม
อจ.อก.สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ปัทมา สมสนั่น
อาจารย์ประจำกอง สวบ.วทบ.


พ.อ.หญิง ศศพินธุ์ วัชรธรรม
ช่วยราชการ วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ที่
สวบ.วทบ.


พ.อ.ปองภพ พุ่มพวง
ผช.อจ.อก.สอศ.วทบ.
ปฏิบัติหน้าที่ หก.กธก.วทบ.


พ.อ. สถิตย์พันธ์ ประกอบผล
อจ.หก.กสป.สมย.วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ หก.กสน.วทบ.