ระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัยการทัพบก
1
ระเบียบวิทยาลัยการทัพบก ว่าด้วย การพ้นสภาพความเป็นนักศึกษา พ.ศ.2560
2
ระเบียบวิทยาลัยการทัพบก ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา และการปฏิบัติของนักศึกษา พ.ศ.2560
3
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ.2554
4
ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)