ลำดับ
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานทั่วไป
1
การทำแบบสอบถามออนไลน์
2
การใช้งานระบบเอกสารเวียนทราบ วิทยาลัยการทัพบก