ลำดับ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร
1
การบันทึกกิจกรรมประจำวันของหน่วย
2
การทำแบบสอบถามออนไลน์