ลำดับ
ความรู้ด้านการสนับสนุนการศึกษา
1
การลดขนาดไฟล์วีดีโอ เพื่อลงในระบบ Smart Classroom
2
การจัดกลุ่มนักศึกษา
3
การบันทึกกิจกรรมประจำวันของหน่วย
4
การทำแบบสอบถามออนไลน์
5
การใช้งานระบบเอกสารเวียนทราบ วิทยาลัยการทัพบก
6
การเตรียมการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการดูงานหน่วย/เหล่า ของกองเตรียมการ ส่วนอำนวยการศึกษา