ลำดับ
ความรู้ด้านการจัดการศึกษา
1
การจัดกลุ่มนักศึกษา
2
การบันทึกและรายงานเวลาเรียนของนักศึกษา
3
การทำแบบสอบถามออนไลน์