ลำดับ
ความรู้ด้านการจัดการศึกษา
1
การจัดกลุ่มนักศึกษา
2
การบันทึกและรายงานเวลาเรียนของนักศึกษา
3
การทำแบบสอบถามออนไลน์
4
การเตรียมการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการดูงานหน่วย/เหล่า ของกองเตรียมการ ส่วนอำนวยการศึกษา
5
คู่มือการดำเนินงานวิทยฐานะของกองทัพบก
6
คู่มือการประเมินข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนของกองทัพบก ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สำหรับผู้ประเมิน)