ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 0930 ผบ.วทบ.ให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม นศ.หลักสูตรหลักประจำ.วทบ.ชุดที่ 63 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ณ ห้องประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.
เมื่อวันพุธที่ 1 พ.ย.60 เวลา 1030 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการใช้งบงานบริหารหน่วย งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 112