ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.61 เวลา 1400 คณะ ผบ.ชา , คณาจารย์ เดินทางไปร่วมกิจกรรม CSR ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ รร.ธารทิพย์ อ.เมือง จว.ช.ร.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.61 เวลา 0830 (ต่อ) คณะ ผบ.ชา , คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จว.ช.ร. ตามลำดับการปฏิบัติ ดังนี้ # คณะเข้ารับฟังบรรยายสรุป ณ ห้อง คำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร เอ็มสแควร์ - เวลา 0900 สนจ.ช.ร. โดยได้รับเกียรติจาก นาย ภาสกร บุญญลักษณ์ รอง ผวจ.ช.ร.เป็นผู้บรรยายสรุป จุดประสงค์เพื่อให้ นศ.ทราบถึงสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของ จว.ช.ร. , แนวทางนำจังหวัดมุ่งไปสู่"ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง/กองทัพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป - เวลา 1000 ม.แม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีฯ เป็นผู้บรรยายสรุป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ นศ.ฯทราบถึงความเป็นมา , วิสัยทัศน์ , โครงสร้างการบริหารงาน และผลที่ได้รับ/การขยายโอกาสทางการศึกษา นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป - เวลา 1100 มทบ.37 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 เป็นผู้บรรยายสรุป "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ" เมื่อ นศ.ฯได้ทราบถึง ความเป็นมา , การดำเนินการ , ประโยชน์ที่ได้รับ และความร่วมมือจากกำลังพลแล้ว นำข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ