ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.61 เวลา 0545 คณะ ผบ.ชา, อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ร่วมสักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และศาลพระภูมิ วทบ.ในการเดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16 - 22 ก.ค.61
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.61 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112