ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ค.61 เวลา 1330 ผบ.วทบ.,คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จว.จ.บ.โดยมี นาย ระวีโรจน์ มานะศิริ นักประชาสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องนวลจันทร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ นศ.ในการนำการบริหารจัดการ/การดำเนินงาน มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนากองทัพ/ประเทศชาติ ต่อไป
เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ค.61 เวลา 1500 พ.อ.สมชายฯ รวมแถวชี้แจงการปฏิบัติงานและรวมกำลังพลออกกำลังกายประจำ สัปดาห์