ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เวลา 0800 - 1200 นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 63 สอบประมวลความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการศึกษา ของส่วนวิชา สมย.วทบ.และสวบ.วทบ.และ เวลา1300-1500 สอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค.60 เวลา 1330 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะของ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง อจ.วทบ.ณ ห้องประชุม 112