ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.60 เวลา 0900 กำลังพล วทบ.ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ โดยรอบพื้นที่เสาธงและรอบหอประชุมกิตติเสนา วทบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้บรรยาย ในหัวข้อ"การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์" ณ ห้องเรียน 210