ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เวลา 1100-1600 วทบ. จัดการศึกษาให้กับ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 67​ ในรายวิชา​ ยศ​ 2203 เรื่อง อิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ ณ​ ห้องเรียน​ 210​ วทบ.​ พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ​ Zoom โดย พ.อ. ศุภกาณจน์ จินดาวัฒน์ รองผู้อำนวยการกอง กรมข่าวทหารบก เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ผลการดำเนินการ​ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เวลา 0800-1100 วทบ. จัดการศึกษาให้กับ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 67​ ในรายวิชา​ ยศ​ 2202 เรื่องสภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาค ณ​ ห้องเรียน​ 210​ วทบ.​ พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ​ Zoom โดย น.อ. ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์ ผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ผลการดำเนินการ​ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย