ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่​ 23​ ก.ย.64 เวลา​ 0900​ วทบ.จัดการประชุมตรวจความพร้อม​ การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์​สำหรับ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 67​ ในความรับผิดชอบ​ของ​ สยผ.วทบ.​ โดยมี​ รอง​ ผบ.วทบ.(ฝวก.)​ เป็น​ประธาน **มีรายละเอียด​ ดังนี้ -หมวดวิชาที่​ 4​ พื้นฐาน​การยุทธ์ -หมวดวิชาที่​ 5​ การวางแผน​และ​การปฏิบัติ​การ​สงคราม -ปรับแก้เอกสารประกอบ​การศึกษา​ เพื่อนำไปใช้สำหรับการศึกษา​ของ​ นศ.วทบ.ชุดที่​ 67​ ต่อไป
วันที่ 23 ก.ย. 64 เวลา 0900 วทบ.จัดพิธีมอบเงินเพื่อสงเคราะห์ให้แก่บุพการี จ.ส.อ.จักรินทัพพ์ฯ และ จ.ส.อ.ไวพจน์ฯ กำลังพล วทบ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยมี ผบ.วทบ. และ สมาคมแม่บ้าน วทบ. เป็นประธานฯ