ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 25 ก.พ.64 วทบ. จัดการ​ศึกษา​ออนไลน์​ผ่าน​ระบบ​ Platform​ AWC-ES​ เวลา 0800 -1000 หัวข้อ " แผนป้องกันประเทศกองทัพภาคที่ 3 ด้านตะวันตก " โดย พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ รอง ผอ.กยก.ทภ.3 ขอบเขตการบรรยายดังนี้ 1. การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 2. การวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านตะวันตก 3. การวิเคราะห์แนวความคิดในการปฏิบัติ 4.การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
วันที่ 24 ก.พ.64 เวลา 1330 คณะผู้บังคับบัญชา วทบ. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 โดยมี ผบ.วทบ. เป็นหัวหน้าคณะฯ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.