ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันอังคารที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 1500 ผบ.วทบ. พบปะ และให้แนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 65 ณ ห้องเรียน 210 วทบ.
วันอังคารที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 0800 วทบ. ฝึกทบทวนวินัยข้าราชการ ชั้นยศ พ.อ.ลงมา ณ หน้าตึกกิตติเสนา วทบ.