ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) พบปะ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 พร้อมทั้งบรรยาย 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.วทบ.จัดการเรียนการสอนให้ นศ.อย่างไร? 2.การจัดสภาวะแวดล้อมให้เอื้อกับการศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.และกำลังพล วทบ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูป ร.5 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ.