ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61 เวลา 1300 นศ.วทบ.ชุด62ซ้อมใหญ่รับวุฒิบัตร โดยมี ผบ.วทบ. ร่วมพิธี ณ สปท.
เมื่อวันพุธที่ 21 พ.ย.61 เวลา 1300 นศ.วทบ.ชุด64A ร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก ธ.ทหารไทย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางการเงินสำหรับข้าราชการทหาร โดย พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์