ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 1330 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) , คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักสูตรประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชม ณ อาคารรัฐสภา โดยมี นาย จีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ ตามลำดับการปฏิบัติ ดังนี้ - รับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องสารสนเทศ - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ - เยี่ยมชมห้องประชุมสภาผู้แทนและห้องอื่นๆ
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 0830 พ.อ.สมชาย ฯ รวมแถวกำลังพล เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์