ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.60 เวลา 0900 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานประชุมการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112
เมื่อวันพุธที่ 25 ต.ค.60 เวลา 1300 ผบ.วทบ.สั่งการรวมแถวกำลังพลเพื่อร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.และพัฒนาหน่วย