ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.61 เวลา 1030 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารประทวน ณ ห้อง 106 วทบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.61 เวลา 0815 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานกรรมการสอบภาคปฏิบัติของการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารประทวน ณ ห้องสมุด วทบ.