ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอังคารที่ 20 มี.ค.61 เวลา 0830 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) ได้กรุณาพบปะกำลังพล และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ บก.วทบ.ครับ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61 เวลา 1400 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมเตรียมการก่อนการประชุมชี้แจงความคืบหน้าเรื่องหลักสูตร ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 กับ เสธ.ทบ.ณ ห้องประชุม 112