ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.60 เวลา 07.30 น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชการที่ 9 ณ หอประชุมเสนาปฎิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานในพิธี
วันที่ 12 ต.ค.60 เวลา 1100 - 1200 นศ.วทบ.ชุดที่ 63 กระทำพิธีไหว้ครู โดยมี ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ของ วทบ.เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง