ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันพุธที่ 14 ก.พ. 61 เวลา 1400 ผบ.วทบ. กรุณารับมอบอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน จาก นาย ณัฐชนม์ กาญจนาภรณ์ นศ.วทบ. ชุดที่ ๖๒
เมื่อวันพุธที่ 14 ก.พ.61 เวลา 1030 สมย.วทบ.จัดทำการสอบวิชา ยศ.3000 การจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ในการนี้ได้รับความกรุณาจาก ผบ.ชา ตรวจเยี่ยมการสอบ ฯ ณ ห้องเรียน 210