ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 1330 วทบ. จัดการประชุมชี้แจงบรรยายสรุปการดำเนินการของ นขต.วทบ. และ นขต.บก.วทบ. โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธานฯ ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ.
วันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 0900-1100 วทบ.จัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชา บ 1400 ผู้นำทางการบริหารทางทหาร โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ทางระบบ AWC-Es และ Zoom นศ หลักสูตรหลักประจำ วทบ ชุดที่ 67 ให้ความสนใจ มีการซักถาม อจ.ผู้สอน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ เป็นอย่างดี