ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 0900 - 1100 วทบ. ได้รับเกียรติ จาก เสธ.ทบ. ในการบรรยายพิเศษ ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 67 ในหัวข้อ " นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก " ผ่านระบบ online​ และ on-site ณ ห้องเรียนรวม 210 วทบ. โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ให้ นศ. ตระหนักและช่วยกันธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้คนรอบข้างและประชาชนทั่วไปได้ช่วยกันตามแนวทางที่ดีงาม 2. การปฏิบัติตนตามแนวทางทหารที่ดีตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก 3. สื่อโซเชียลมีผลต่อภาพลักษณ์ของทุกหน่วยงานและ ทบ. มาก ฉะนั้นควรวางตนเป็นแบบอย่าง และปฏิบัติิตนอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
วันที่ 13 ม.ค. 65 เวลา 0730 - 1400 วทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และ การสอบสัมภาษณ์ บุคคลพลเรือน และ ทหารกองหนุน บรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ วทบ. ประจำปี 2565 ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานการเงินและบัญชี (รอบสอง) - โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 19 ม.ค. 65 เวลา 1000 ณ หน้าหอประชุมกิตติเสนา วทบ. และรายานผ่านทาง http//www.awc.ac.th ของ วทบ.