ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 23 ก.ย. 64 เวลา 0930 วทบ.จัดการประชุม น.สัญญาบัตร,น.ประทวน,ลจ.และ พนง.ราชการ วทบ. เพื่อจัดกำลังเป็น จนท. ร่วมเดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและดูงานภายในประเทศร่วมกับ นศ.วทบ. ชุดที่ 67 ณ ห้องเรียนรวม 210 วทบ.โดยมี รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานฯ (*) ในการนี้ รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) ได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเคร่งครัด
วันที่ 23 ก.ย.​2564 เวลา 0900 วทบ.มอบให้ พ.อ.​ธัชกรฯ อจ.วทบ.โทร. 0944195355 จ.ส.อ.สัมฤทธิ์​ฯหน.พลขับ​ วทบ.โทร.0816165729 ปฎิบัติหน้าที่​ ชุดประสานงานประจำเขตบางรัก​ ตั้งแต่​ 22-30 ก.ย.64 (*) ทั้งนี้ มีการปฏิบัติพอสรุปได้ดังดังนี้ (.)พบปะ หน.ฝ่ายการพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขเขตบางรักและร่วมให้คำแนะนำในส่วนที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติประจำเดือนของฝ่ายสาธารณสุขประจำเขตบางรักในการวางแผนการฉีดวัคชีนแก่ประชาชนและการเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เขตบางรักในเดือน ตุลาคม (.)ตรวจความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ทหารประจำจุดควบคุมพื้นที่ก่อสร้างในเขตบางรัก