ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 23 ก.ค.64 เวลา 1330 ผบ.วทบ. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานศึกษาและพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล ทบ. เชิญผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณชัญญา แสงไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ และคณะฯ ชี้แจงการดำเนินงาน MOU 3 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงสวัสดิการกิจการออมทรัพย์กองทัพบก ให้เป็นไปตามนโยบาย ผบช.ต่อไป
วันที่ 23 ก.ค.64 เวลา1000 -1700 วทบ.มอบให้ รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในวิชา การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม ให้กับนทน.หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 77 ณ ห้องบรรยายเมนะรุจิ รร.นอส.ยศ.ทอ. โดยผ่านระบบ zoom meeting ที่ห้องสมุด วทบ.