ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่​ 24​ มิ.ย.64​ วทบ.จัด​การศึกษา​ออนไลน์​ ผ่านระบบ​ AWC-ES​ ดังนี้ **0800-1000​ การบรรยาย​ เรื่อง​ "การจัดการฝึกระดับ​ยุทธการ​ และการ​ประเมินผล​ MOE, MOP" โดย​ พ.อ.โสฬส​ รัตน​ผ่องใส​ รอง​ ผบ.กรม​ นนร.รอ.รร.จปร. **1000-1200​ การบรรยาย​ เรื่อง​ "C2B2WG" โดย​ พ.อ.โสฬส​ รัตน​ผ่องใส​ รอง​ ผบ.กรม​ นนร.รอ.รร.จปร. **1300-1500​ การบรรยาย​ เรื่อง​ "Cyber​ Warfare" โดย​ ว่าที่​ ร้อยโท​ อภิสิทธิ์​ ไชย​ประสิทธิ์ ผลลัพธ์​ที่​ต้องการ​ คือ -นศ.วทบ.เข้าใจการวางแผน​การ​ฝึกในระดับยุทธการ​ และ การ​ประเมินผล -เข้าใจการทำงานในลักษณะ​ working​ group -ประยุกต์​ใช้​เรื่อง​ Cyber​ Warfare​ เข้ากับการฝึก -เพื่อเตรียมความรู้​สำหรับ​การ​ฝึก อำนวยการ​ยุทธ์​ ในห้วงต่อไป
วันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 1100 วทบ. จัดการประชุมหารือคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรฯ กลุ่มย่อย (สมย.วทบ.) ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมปรับเอกสารประกอบการสอนให้ทันสมัย รองรับ นศ.วทบ. ชุดที่ 67 โดย รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธาน ณ ห้อง 115 สรุปประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1. ประชุมครั้งต่อไปขอดูร่างเอกสารประกอบการสอนของทุกตอนวิชาแบบสมบูรณ์ 90% 2. หากมีเนื้อหาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเพิ่มจำนวนบทเรียนได้เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา 3. การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษา ตอนวิชาละ 1 เล่มกำหนดการให้ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยภายใน ส.ค.64 เพื่อจัดสรุปในระบบ AWC-ESเตรียมการสอนonline ชุดที่67