ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 26​ ม.ค. 64​ วทบ.จัดการศึกษาออนไลน์ -เวลา​ 0800​-​1200 หัวข้อ​ “การจัดทำแผนขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ร่วม”​ โดย​ น.อ.เอก​ ศรลัมภ์​ อจ.อส.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.​ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย​ -เวลา 1300 - 1600 รอง ผบ.วทบ. (ฝวก.) ห้วข้อ “แนวคิดแผนปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพบก” ณ ห้องเรียนรวม วทบ. 210
วันที่ 26 ม.ค.64 เวลา 0645 วทบ.จัดกิจกรรมใส่บาตร ทำบุญวันเกิด ให้กับกพ.วทบ.ที่มีเดือนเกิดเดือน ม.ค.โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรม - ตักบาตร/ร่วมถวายสังฆทาน - มอบขวัญ - เป่าเค้ก/ร่วมรับประทานอาหาร - ถ่ายภาพร่วมกัน เป็นกิจกรรมส่งเสริมความใกล้ชิดของบุคคลากรภายในองค์กร