ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 0900 วทบ. โดย พ.อ.ชนะชัย พลเตชา อจ.อก.สยผ.วทบ.เป็นผู้แทน วทบ.เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนนโยบาย และการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนากองทัพบกประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง สงครามสารสนเทศกับกองทัพบก ในห้วง 25 -27 พ.ย. 63 ณ.โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จว.ช.บ. - ได้รับความรู้ในเรื่องสงครามสารสนเทศ ในมิติด้านสงครามไซเบอร์, การพัฒนาการปฎิบัติการ ไซเบอร์ และ กรณีศึกษาของการโจมตีด้านไซเบอร์ - เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการปฎิบัติงานของ ผบ.ทบ.ที่เน้นในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ต่อผลกระทบจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ กับการปฎิบัติภารกิจ ของ ทบ.ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
วันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 0900 -1600 วทบ. ร่วมการซักซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานวุฒิบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ของ นศ. วทบ. ชุดที่ 64 โดย ผบ.วทบ. , รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) และ จนท. ส่วนต่างๆ เข้าร่วมซักซ้อมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.