ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 1330 วทบ. จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การจัดกอล์ฟประเพณี วทบ. ครั้งที่ 10 โดย ผบ.วทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 112
วันที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 0845 ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พ.ท.หญิง ธัญนุช สิงหพันธุ์ เป็น ว่าที่ พ.อ.หญิง และ จ.ส.ท.ประการ สินส่ง เป็น จ.ส.อ. ณ ห้องรับรอง วทบ.