ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 0830 ผบ.วทบ.จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กพ.ฯ ที่ได้รับยศสูงขึ้น จ.ส.ต.หญิง กุลภัสส์สรณ์ นุสดิน (เป็น จ.ส.ท.) ณ ห้องรับรอง วทบ.
วันที่ 28 พ.ค.63 เวลา 1630 วทบ. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน นศ.วทบ.65 เมื่อกลับเข้ามารับการศึกษา ณ ห้องประชุม 203