ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 1430 วทบ. ตรวจห้องสอบ นนส. เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกทหารกองประจำการเข้าเป็น นนส. เหล่า ร.
วันที่ 17 มค.63 เวลา 0900-1130 วทบ. ได้นำ นศ.วทบ. ชุดที่ 65 รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมขมกิจการสวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบภารกิจและการบริหารจัดการขององค์กร รวมทั้งแผนการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี