ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 23 ต.ค. 64 เวลา 0730 ผบ.วทบ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานฯ
วันที่ 20 ต.ค 64 เวลา 0830 -0900 วทบ.ได้ดำเนินการชี้แจง นศ วทบ ชุดที่67 เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มการสำรวจหัวข้อวิจัยในgoogle formโดยอจ อก สวบ ได้ชี้แนะการดำเนินการทำแบบฟอร์ม และท่านรองวิชาการ วทบ ได้ชี้แจงประเด็นการเสนอหัวข้อวิจัย 4ประเด็นหลักที่ ทบ ให้ความสำคัญเร่งด่วน