ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วทบ.​ ขอรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด​ -​19 ประจำวันที่​ 14 ม.ค.65 ครับ
วันที่ 14 ม.ค.65 เวลา 1300-1500 พ.อ. ฉกาจ ขันตี รอง ผบ.วทบ. ได้นำคณาจารย์ และ นศ.วทบ. ชุดที่ 67 เข้ายี่ยมชมงานการประปานครหลวง ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเขน โดยมี นาย กวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง และ นายรักดิ์ศักดิ์ สุริยหาร ผู้ช่วย ผู้ว่าการผลิตน้ำ การะปานครหลวง ให้การต้อนรับ คณะดูงานได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตน้ำและระบบสูบจ่ายน้ำ ทั้งในภาวะปกติและวิกฤติหน้าแล้ง พร้อมเยี่ยมชมระบบ control และการรักษามาตรฐานผลิตน้