ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 23 ก.ค.64 เวลา 1300 วทบ.จัดการประชุมเตรียมการจัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.วทบ.และการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผู้เข้าพักอาศัยบ้านพักของทางราชการ วทบ. ณ ห้องประชุม 112 โดย รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธาน
วันที่ 23 ก.ย.64 เวลา 1030 วทบ. มอบให้ รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) , อจ.อก.สอศ.วทบ. และ พ.อ.ยุทธนาฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างนโยบายการฝึกอบรมและการศึกษา ของ ทบ. พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet ณ ห้อง 203 วทบ. โดยมี รอง ผอ.สกฝ.ยก.ทบ.(2) เป็นประธาน ผลการพิจารณาของที่ประชุม ยก.ทบ.จะสรุปนำเรียนและแจ้งให้หน่วยทราบต่อไป