ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 26 ม.ค. 64 เวลา 0930 วทบ. จัดประชุมเตรียมการรับนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 นาย ตามที่ ผบ.ทบ.อนุมัติ โดยมี อจ.อก.ส่วนฯ ทั้ง 4 ส่วนวิชาฯ ผอ.กปศ.ฯ และ หก.กผศ.ฯ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนตามกรอบของหลักสูตรทั้ง online และ offline ณ ห้องศึกษาเป็นคณะ 203 วทบ. โดย รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธาน
วันที่ 26 ม.ค.64 เวลา 0900 วทบ.รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้น จาก นายเรวัต อารีรอบ ศิษย์เก่า วทบ.65 เพื่อแจกจ่าย กพ.วทบ.ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ตึกกิตติเสนา วทบ.