ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 1330 ผบ.วทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ. ติดตามการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 112 วทบ.
วันที่ 29 พ.ค.63 เวลา 1000 วทบ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส Covid 19 ก่อน นศ.วทบ.65 เข้ารับการศึกษา วันที่ 1 มิ.ย.63