ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพุธที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 1500 กพ.วทบ.ออกกำลังกายบริหารโดยท่าพระราชทาน ตามนโยบาย จก.ยศ.ทบ.
วันที่ 26 ก.พ.63 เวลา 1330 ผบ.วทบ.มอบ SURGICAL FACE MASK ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พบ.ทบ. จำนวน 300 ชิ้น .แจกจ่ายให้กับ นศ.วทบ.65 และ กพ.วทบ.เพื่อป้องกันการระบาด Covit 19