ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่​ 8​ มิ.ย.63 เวลา​ 0800-1500​ นศ.วทบ.ศึกษาแผนป้องกันประเทศ​ online​ ผ่านระบบ​ AWC-ES​ โดย​รับฟังการบรรยาย​ เรื่อง -แผนป้องกันประเทศ​ของกองทัพไทย​ (ยก.ทหาร) -การตรวจแผนป้องกันประเทศ​ของกองทัพ​ภาค​ฯ (ศพย.ยศ.ทบ.) เพื่อเป็นข้อมูลในการสัมมนาปรับปรุง​แผนป้องกัน​ประเทศ​ ต่อไป
วันที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 1600 จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการปิดกิจกรรมการสัมมนาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ วทบ. ให้ผู้สำเร็จการศึกษานำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการสัมมนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการปรับหลักสูตรต่อไป