ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 2 เม.ย.63 เวลา 1630 วทบ.จัดชป.1 ชุดทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ ยศ.ทบ.โดยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณห้องอาหาร รร.สธ.ทบ. (เก่า)
วันที่ 2 เม.ย.63 เวลา 1330 วทบ. จัด section sharing เลขาฯ กลุ่มวิจัย และ อจ.ปษ.วิจัยเข้าร่วมพูดคุยหารือแนวทางการควบคุมเอกสารวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องพักผ่อน อจ.วทบ.