ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพุธที่ 22 ส.ค.61 เวลา 0830 ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายพวงมาลัยและเครื่องทองน้อย ในการเข้าพื้นที่การฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกฯ ณ พื้นที่ พล.ร.7 จว.ช.ม. ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63
เมื่อวันอังคารที่ 21 ส.ค.61 คณะ ผบ.ชา , คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป การฝึกร่วม วปอ. สจว. วสท. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี 2561 ณ ห้องลีลาวดี 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จว.ช.ม.