ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริธรรม มีดุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีดุมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61 เวลา 0645 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เดินทางไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 94
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงานการจัดทำยุทธศาสตร์ ทบ.ของ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 ณ ห้องประชุม 112