ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
วทบ.​ ขอรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด​ -​19 ประจำวันที่​ 20 พ.ค. 65 ครับ
วันที่ 20 พ.ค. 65 เวลา 1030 การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม 112 วทบ. โดยมี รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานฯ - กำลังพลที่เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงานของโครงการ ทราบถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีความเข้าใจถึงจุดดี/จุดด้อยของโครงการฯ ก่อนตัดสินใจ - แนวทางการปฏิบัติในลำดับต่อไป : กำลังพลที่มีความสนใจดำเนินการรวบรวมเอกสารและส่งชื่อถึง กธก.วทบ. เพื่อส่งข้อมูลถึง สก.ทบ. ต่อไป