ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 1300 - 1600 วทบ. จัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ AWC-ES วิชา ภาษาอังกฤษ (อ.7000) โดย พ.อ.หญิง ศรัณยา พันธ์เพิ่มศิริ และ ร.อ.หญิง จันทิรา พุ่มศฤงฆาร อจ.ศภษ.ยศ.ทบ. มีขอบเขตการบรรยาย ดังนี้ 1) การทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT 2) แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ ALCPT
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 1000 - 1200 วทบ.จัดการประชุมระดมความคิดในเรื่องการกำหนดค่าดัชนีมวลกาย/ BMI ณห้อง205 วทบ.มี ผบ.วทบ.เป็นประธาน ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย -คณาจารย์ และ นศ.เหล่าแพทย์ - อจ.จากม.ภายนอก 2 ท่าน - นักวิจัยจากกรมแพทย์ทหารบก - ผู้แทนจากกรมกำลังพลทบ. - ผอ. กองคัดสรร ยศ.ทบ. ประเด็นการพิจารณา - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ค่า BMI - การเปรียบเทียบการใช้ค่าBMIในการคัดสรรของสถาบันการศึกษาต่างๆในกองทัพบก - นำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกองทัพมาพิจารณา - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปแนวทางที่ เหมาะสมวทบ.จะได้นำเสนอข้อมูลขั้นต้นให้ผบช.ทราบต่อไป